new石膏罗马柱+罗马柱头


 new石膏罗马柱+罗马柱头 (2)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (1)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (4)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (3)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (5)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (6)

new石膏罗马柱+罗马柱头 (7)

描金石膏罗马柱

十分精致的罗马柱,描金也不是简单的线描,而是有渐变与过渡,立体感更加的强。